Adatvédelmi tájékoztató


Magnetic Áruházak Kft.  mint a magneticaruhazak.hu honlapjának üzemeltetője az alábbiak szerint tájékoztatja a látogatókat, felhasználókat a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogairól, ezek érvényesítésének lehetőségeiről.

 

1. Az adatkezelő, adatvédelmi tisztviselője, valamint az adatkezelés jogalapja

Az adatok kezelője: Magnetic Áruházak Kft. 

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Körmendi út 41.

Posta cím: 8900 Zalaegerszeg, Körmendi út 41.

Telefon: 06 93 / 510-258

E-mail: info@magnetickanizsa.hu

 

2. A kezelt adatok

A weboldal a Google Inc. (Google) Google Analytics rendszerét használja a látogatottságának elemzésére. A Google Analytics rendszere ún. cookie-kat egyszerű, rövid, kisméretű szöveges fájlokat tárol el az Ön informatikai eszközén és ezek segítségével elemzi a weboldalunk látogatottságát, segítve ezzel a weboldalunk fejlesztését a felhasználói élmény fokozása érdekében.

A cookie-ban rögzített, weboldal látogatottságára vonatkozó adatok (a látogatás időpontjával és az Ön IP címével együtt) a Google USA szervereire kerülnek átvitelre és letárolásra. A Google arra használja ezeket az adatokat, hogy az Ön honlap-látogatási szokásait kiértékelje, jelentéseket állítson össze ezekről, valamint arra, hogy egyéb, a weboldallal és az internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson.

 

3. Az adatkezelés célja

A 2. pontban megjelölt adatok felvételének célja látogatottsági statisztikák készítése.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.

 

4. Az adatkezelés jogalapja a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása, amely jelen esetben azzal valósul meg, hogy a tájékoztató tartalmának ismeretében a látogatók, felhasználók jogosultak eldönteni, hogy a tájékoztatóban rögzített feltételek mellett igénybe veszik-e a szolgáltatást.

 

5. Az adatokhoz hozzáférők köre

A 2. pontban megjelölt adatokhoz az 1. pontban rögzített személy férhet hozzá.

 

6. Az adattovábbítás címzettjei

A személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az adatkezelő nem adja át. Ez nem vonatkozik a törvény alapján esetlegesen kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak az adott törvényi rendelkezésben meghatározott esetben és feltételekkel kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, kötelezettsége.

 

7. Az adatkezelés időtartama:

A felvett személyes adatok 4 hétig tárolódnak, ezt követően helyreállíthatatlanul törlődnek.

 

8. Az érintetti jogok gyakorlása

Az adatkezeléssel összefüggésben az adatkezelést végző szerv adatvédelmi tisztviselőjén keresztül:

tájékoztatást kérhet az adatkezelésről és hozzáférést kérhet a rá vonatkozóan kezelt adatokhoz,
pontatlan adatok esetén helyesbítést vagy a hiányos adatok kiegészítését kérheti,
adatai kezelése ellen tiltakozhat,
a hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését kérheti,
az adatkezelés korlátozását kérheti.

Az adatkezelő szervek adatkezelései tekintetében az adathordozhatósághoz való jog nem gyakorolható.

milyen célból kezeli,
mi jogosítja fel az adatok kezelésére (jogalapjáról),
mikortól és meddig kezeli az adatokat (időtartamáról),
milyen adatokat kezel, és azok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja,
a személyes adatok címzettjeiről, illetve a címzettek kategóriáiról,
harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbításról,
az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogairól,
jogorvoslati lehetőségeiről.

Adatkezelés korlátozására irányuló kérelmének az adatkezelő szerv akkor tesz eleget, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy is a rá vonatkozó adatkezelés ellen.

Ha az adat korlátozás alá esik, akkor a személyes adatokat a tárolás kivételével csak:

az érintett hozzájárulásával,
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy
az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből
lehet kezelni.

 

Az adatkezelő szerv az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja az érintettet.

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés a GDPR rendelkezéseibe ütközik, illetve sérelmesnek véli azt, ahogy a 1. pontban rögzített adatkezelő szerv a személyes adatait kezeli, akkor célszerű az adatvédelmi tisztviselőt keresni a panaszával. A panasza minden esetben kivizsgálásra kerül.

Ha a panaszára kapott válasz ellenére továbbra is sérelmezi azt, ahogy adatkezelő szerv kezeli az adatait, vagy közvetlenül az adatvédelmi hatósághoz szeretne fordulni, akkor bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu).

Lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (http://birosag.hu/torvenyszekek) nyújtja-e be keresetét.

A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.