Adatvédelmi tájékoztató


Magnetic Áruházak Kft.  mint a magneticaruhazak.hu honlapjának üzemeltetője az alábbiak szerint tájékoztatja a látogatókat, felhasználókat a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogairól, ezek érvényesítésének lehetőségeiről.

 

1. Az adatkezelő, adatvédelmi tisztviselője, valamint az adatkezelés jogalapja

Az adatok kezelője: Magnetic Áruházak Kft. 

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Körmendi út 41.

Posta cím: 8900 Zalaegerszeg, Körmendi út 41.

Telefon: 06 93 / 510-258

E-mail: info@magnetickanizsa.hu

 

2. A kezelt adatok

A weboldal a Google Inc. (Google) Google Analytics rendszerét használja a látogatottságának elemzésére. A Google Analytics rendszere ún. cookie-kat egyszerű, rövid, kisméretű szöveges fájlokat tárol el az Ön informatikai eszközén és ezek segítségével elemzi a weboldalunk látogatottságát, segítve ezzel a weboldalunk fejlesztését a felhasználói élmény fokozása érdekében.

A cookie-ban rögzített, weboldal látogatottságára vonatkozó adatok (a látogatás időpontjával és az Ön IP címével együtt) a Google USA szervereire kerülnek átvitelre és letárolásra. A Google arra használja ezeket az adatokat, hogy az Ön honlap-látogatási szokásait kiértékelje, jelentéseket állítson össze ezekről, valamint arra, hogy egyéb, a weboldallal és az internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson.

 

3. Az adatkezelés célja

A 2. pontban megjelölt adatok felvételének célja látogatottsági statisztikák készítése.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.

 

4. Az adatkezelés jogalapja a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása, amely jelen esetben azzal valósul meg, hogy a tájékoztató tartalmának ismeretében a látogatók, felhasználók jogosultak eldönteni, hogy a tájékoztatóban rögzített feltételek mellett igénybe veszik-e a szolgáltatást.

 

5. Az adatokhoz hozzáférők köre

A 2. pontban megjelölt adatokhoz az 1. pontban rögzített személy férhet hozzá.

 

6. Az adattovábbítás címzettjei

A személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az adatkezelő nem adja át. Ez nem vonatkozik a törvény alapján esetlegesen kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak az adott törvényi rendelkezésben meghatározott esetben és feltételekkel kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, kötelezettsége.

 

7. Az adatkezelés időtartama:

A felvett személyes adatok 4 hétig tárolódnak, ezt követően helyreállíthatatlanul törlődnek.

 

8. Az érintetti jogok gyakorlása

Az adatkezeléssel összefüggésben az adatkezelést végző szerv adatvédelmi tisztviselőjén keresztül:

tájékoztatást kérhet az adatkezelésről és hozzáférést kérhet a rá vonatkozóan kezelt adatokhoz,
pontatlan adatok esetén helyesbítést vagy a hiányos adatok kiegészítését kérheti,
adatai kezelése ellen tiltakozhat,
a hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését kérheti,
az adatkezelés korlátozását kérheti.

Az adatkezelő szervek adatkezelései tekintetében az adathordozhatósághoz való jog nem gyakorolható.

milyen célból kezeli,
mi jogosítja fel az adatok kezelésére (jogalapjáról),
mikortól és meddig kezeli az adatokat (időtartamáról),
milyen adatokat kezel, és azok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja,
a személyes adatok címzettjeiről, illetve a címzettek kategóriáiról,
harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbításról,
az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogairól,
jogorvoslati lehetőségeiről.

Adatkezelés korlátozására irányuló kérelmének az adatkezelő szerv akkor tesz eleget, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy is a rá vonatkozó adatkezelés ellen.

Ha az adat korlátozás alá esik, akkor a személyes adatokat a tárolás kivételével csak:

az érintett hozzájárulásával,
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy
az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből
lehet kezelni.

 

Az adatkezelő szerv az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja az érintettet.

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés a GDPR rendelkezéseibe ütközik, illetve sérelmesnek véli azt, ahogy a 1. pontban rögzített adatkezelő szerv a személyes adatait kezeli, akkor célszerű az adatvédelmi tisztviselőt keresni a panaszával. A panasza minden esetben kivizsgálásra kerül.

Ha a panaszára kapott válasz ellenére továbbra is sérelmezi azt, ahogy adatkezelő szerv kezeli az adatait, vagy közvetlenül az adatvédelmi hatósághoz szeretne fordulni, akkor bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu).

Lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (http://birosag.hu/torvenyszekek) nyújtja-e be keresetét.

A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.Panasz és közérdekű bejelentés szabályzat
MAGNETIC Áruházak Kft.
8800 Nagykanizsa, Magyar utca 166/a
8900 Zalaegerszeg, Körmendi út 41.
2024. január 1.
Jóváhagyta:
Péntek Attila
ügyvezető
1. Bevezetés
Az Országgyűlés Magyarország korrupció elleni fellépésével összhangban vállalt nemzetközi
jogi és európai uniós jogi kötelezettségeire figyelemmel, biztosítva a bejelentők minél
teljesebb védelme érdekében szükséges intézkedéseket, a bejelentések jelentőségét a
magánszektorban is elismerve megalkotta a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről,
valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV.
törvényt (a továbbiakban: Panasztörvény), ezzel a MAGNETIC Áruházak Kft. (8800
Nagykanizsa, Magyar utca 166/a és 8900 Zalaegerszeg, Körmendi út 41.) (a
továbbiakban: Társaság) számára is kötelezővé téve belső visszaélés-bejelentési rendszer
(továbbiakban: Visszaélés-bejelentési rendszer) létrehozását.
A MAGNETIC Áruházak Kft. számára eddig is kiemelkedő fontosságú volt az, hogy
foglalkoztatóként kollégáitól és partnereitől mielőbb értesüljön arról, hogy a Társaságnál
milyen problémák, visszaélések, érdek- és jogsérelmek fordulnak elő. A panaszok és
közérdekű bejelentések megfelelő indikátorai lehetnek a Társaságon belüli folyamatok
tökéletesítésének, fejlesztésének, valamint a visszaéléseket lehetővé tevő helyzetek
kiküszöbölésének, megelőzésének. Belső és külső munkatársaink a visszaélés- bejelentési
rendszer létrehozásával és a bejelentővédelmi intézkedésekkel gyors és hatékony jogvédelmet
kaphatnak, panaszaik megfelelően kivizsgálásra kerülhetnek, így azok hatékony kezelése
hozzájárulhat a kiegyensúlyozott, partnerségre épülő családias munkahelyi kultúra
megőrzésében.
2. Fogalommeghatározások
Panasz: A panasz olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére
irányul, és elintézése nem tartozik más – így különösen bírósági, közigazgatási – eljárás
hatálya alá. A panasz javaslatot is tartalmazhat.
Közérdekű bejelentés: A közérdekű bejelentés olyan körülményre hívja fel a figyelmet,
amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét
szolgálja. A közérdekű bejelentés javaslatot is tartalmazhat.
Bejelentés: Panaszt vagy közérdekű bejelentés tartalmazó szóbeli vagy írásos közlés, amelyet
bejelentő személy a Visszaélés-bejelentési rendszerben a címzetthez eljuttat.
Bejelentő: az a személy, aki bejelentést a Visszaélés-bejelentési rendszerben megteszi.
Bejelentésben érintett személy: a bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi
személy.
Foglalkoztatásra irányuló jogviszony: minden olyan jogviszony, amelyben a foglalkoztatott
a foglalkoztató részére és annak irányítása alatt ellenérték fejében tevékenységet végez vagy
önmaga foglalkoztatását végzi.
Foglalkoztató: aki természetes személyt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében
foglalkoztat.
3
Foglalkoztatott: az a természetes személy, aki a Foglalkoztató számára és annak irányítása
alatt Foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében, ellenérték fejében tevékenységet végez,
vagy önmaga foglalkoztatását végzi.
3. A visszaélés bejelentési rendszer
A Társaság által működtetett Visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy
jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre
vonatkozó információt lehet bejelenteni.
A Társaság Visszaélés-bejelentési rendszerében Bejelentést tehet:
a) a Társaság által Foglalkoztatott,
b) az a Foglalkoztatott, akinek a Társaságnál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya
az elmúlt egy évben szűnt meg.
c) a Társasággal foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki
esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött,
d) az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a Társasággal szerződéses kapcsolatban áll,
e) a Társaságban tulajdonosi részesedéssel rendelkező a Társaság ügyvezetéséhez tartozó
személy, felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is.
f) a Társasággal szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses
kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító,
illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy,
g) a Társaságnál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,
h) a Társasággal az d), e) vagy g) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot
létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat
létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és
i) az a személy, akinek a d), e) vagy g) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata
a Társasággal az elmúlt 1 évben megszűnt.
A Visszaélés-bejelentési rendszert a Társaság megbízása alapján a Panasztörvény 19.§-ban
foglaltaknak megfelelően pártatlan személy, a Társaság megbízása alapján működteti.
E-mail: belsovisszaelesbejelentes@magneticaruhazak.hu
4
4. A bejelentés módjai
A bejelentést szóban vagy elektronikus úton, e-mail útján írásban lehet megtenni. A szóbeli
bejelentést személyesen lehet megtenni. A személyes bejelentés megtételére előzetes
időpontegyeztetést követően a MAGNETIC Áruházak Kft. (8800 Nagykanizsa, Magyar utca
166/A és a 8900 Zalaegerszeg, Körmendi út 41.) székhelyén, egyeztetett időpontban,
munkanapokon vagy elektronikusan a belsovisszaelesbejelentes@magneticaruhazak.hu email
címen.
Ha a bejelentő személyesen teszi meg a bejelentését, a Társaság által megbízott személy a
szóbeli bejelentést a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerint megtett
tájékoztatást (1. számú melléklet) követően tartós és visszakereshető formában rögzíti, vagy
írásba foglalja és – annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására
vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a bejelentő számára másodpéldányban átadja.
A Társaság által megbízott személy a szóbeli bejelentés írásba foglalása során teljes és pontos
jegyzőkönyvet köteles készíteni.
Szóbeli bejelentés esetén Társaság által megbízott személy a bejelentő figyelmét felhívja a
rosszhiszemű bejelentés következményeire, a bejelentés kivizsgálására irányadó eljárási
szabályokra (2. számú melléklet) és arra, hogy a bejelentő személyazonosságát – ha az annak
megállapításához szükséges adatokat megadja – a bejelentés kivizsgálás valamennyi
szakaszában bizalmasan kezelik.
Írásbeli bejelentés esetén a Társaság által megbízott személy az írásbeli bejelentés
kézhezvételétől számított 7 (hét) napon belül a bejelentés megtételéről elektronikus
visszaigazolást küld a bejelentő számára e-mail útján. A visszaigazolás keretében a bejelentő
részére általános tájékoztatást kell nyújtani az eljárási és adatkezelési szabályokról. (1. számú
és 2. számú melléklet).
5. A bejelentés kivizsgálása
A Társaság megbízottja a hozzá érkezett bejelentésben foglaltakat a lehető legrövidebb időn
belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül kivizsgálja.
Ezt a határidőt különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet
meghosszabbítani. A bejelentőt ebben az esetben a kivizsgálás várható időpontjáról és a
kivizsgálás meghosszabbításának okairól röviden e-mail útján tájékoztatni kell. A bejelentés
kivizsgálásának és a bejelentő tájékoztatásának határideje a meghosszabbítás esetén sem
haladhatja meg a 3 (három) hónapot.
A Bejelentés kivizsgálása során a Társaság megbízottja kapcsolatot tart a bejelentővel, ennek
keretében a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további
információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel a bejelentőt.
5
A bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha
a) a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg (azonosíthatatlan a bejelentő, ha a
bejelentő személyére vonatkozóan – az erre vonatkozóan tett ésszerű erőfeszítések ellenére
sem áll elegendő információ),
b) a bejelentést nem a jelen Szabályzat 3. pontjában meghatározott, a bejelentés megtételére
jogosult személy tette meg,
c) a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú
bejelentés, illetve,
d) a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett személy jogainak a
bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.
Ha a bejelentés kivizsgálása mellőzhető, a Társaság megbízottja ezen tény megállapításáig el
kell végeznie a bejelentés fogadásával, rögzítésével, valamint a bejelentéssel összefüggő
tájékoztatások megadásával kapcsolatos feladatokat. A bejelentés kivizsgálása során értékelni
kell a bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát, és meg kell hozni azokat az
intézkedéseket, amelyek alkalmasak a jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett
cselekmények vagy mulasztások, illetve egyéb visszaélések orvoslására.
Ha a bejelentés tartalma alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor intézkedni
kell a büntető feljelentés megtételéről.
A Társaság megbízottja a jelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés
indokáról, a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett
intézkedésekről a bejelentőt írásban tájékoztatja. Az írásbeli tájékoztatás kizárólag akkor
mellőzhető, ha a Társaság megbízottja a bejelentőt szóban tájékoztatta, aki a tájékoztatást –
utólag is igazolható módon – kifejezetten tudomásul vette. A Társaság megbízottja világos és
könnyen hozzáférhető információt nyújt a Visszaélés-bejelentési rendszer működésére, a
bejelentéssel kapcsolatos eljárásra, valamint a Visszaélés-bejelentési rendszerekre és
eljárásokra vonatkozóan. (2. számú melléklet)
6. A bejelentéssel kapcsolatos adatkezelés szabályai
1.) A Visszaélés-bejelentési rendszer keretei között
a) a bejelentőnek,
b) annak a személynek, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, és
c) annak a személynek, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet, a
bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatai kizárólag a
bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy
megszüntetése céljából kezelhetők.
2.) A Visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok közül haladéktalanul törölni
kell a 6.1. pont hatálya alá nem tartozó személyes adatokat.
6
3) A bejelentő személyes adatai – a nyilvánvalóan rosszhiszemű, valótlan adatokat,
információkat közlő bejelentő adatainak kivételével – csak a bejelentés alapján
kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező állami szerv vagy hatóság
részére adhatók át, ha ezen állami szerv vagy hatóság az adatok kezelésére törvény alapján
jogosult, vagy az adatai továbbításához a bejelentő hozzájárult. A bejelentő személyes adatai
kifejezett hozzájárulása nélkül nem hozhatók nyilvánosságra.
4) Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt
közölt és
a) ezzel összefüggésben bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény
merül fel, a bejelentő személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult állami szerv, hatóság
vagy személy részére át kell adni,
b) megalapozottan valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet
okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult állami
szerv, hatóság vagy személy kérelmére át kell adni.
5) Ha a bejelentés természetes személyre vonatkozik, az e természetes személyt megillető, a
személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerinti, a tájékoztatáshoz és hozzáféréshez
való joga gyakorlása során a bejelentő személyes adatai nem tehetők megismerhetővé a
tájékoztatást kérő személy számára.
6) A Visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok harmadik országba vagy
nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kizárólag a továbbítás címzettje által tett, a
bejelentésre vonatkozó, a Panasztörvényben foglalt szabályok betartására irányuló jogi
kötelezettségvállalás esetén és a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások
figyelembevételével kerülhet sor.
7) A személyazonosságát felfedő bejelentő, a bejelentésben érintett személy, illetőleg az a
személy, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet, személyes
adatait az erre jogosultakon kívül más nem ismerheti meg. A bejelentést kivizsgáló személyek
a vizsgálat lezárásáig vagy a vizsgálat eredményeképpen történő formális felelősségre vonás
kezdeményezéséig a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyre vonatkozó
információkat – a bejelentésben érintett személy tájékoztatásán túl – a Társaság más
szervezeti egységével vagy munkatársával a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges
mértékben oszthatják meg.
8) A bejelentésben érintett személyt és azt a személyt, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi
információval rendelkezhet, a vizsgálat megkezdésekor részletesen tájékoztatni kell a
bejelentésről, a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, valamint az
adatai kezelésére vonatkozó szabályokról. A tisztességes eljárás követelményének
megfelelően biztosítani kell, hogy a bejelentésben érintett, illetőleg a bejelentésben
foglaltakról érdemi információval rendelkező személy a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját
jogi képviselője útján is kifejtse, és azt bizonyítékokkal támassza alá. A bejelentésben érintett
illetőleg a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkező személy
tájékoztatására kivételesen, indokolt esetben később is sor kerülhet, ha az azonnali
tájékoztatás meghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását.
7
7. A bejelentők védelme
1. Minden, a bejelentő számára hátrányos intézkedés,
a) amelyre a bejelentés jogszerű megtétele miatt kerül sor és
b) amelyet a 3. fejezetben meghatározott jogviszonnyal vagy kapcsolattal összefüggésben
valósítanak meg, jogellenesnek minősül akkor is, ha egyébként jogszerű lenne.
2. Hátrányos intézkedésnek minősül a bejelentő számára hátrányos cselekmény vagy
mulasztás, különösen
a) a felfüggesztés, a csoportos létszámcsökkentés, a felmondás vagy ezekkel egyenértékű
intézkedések,
b) a munkaköri feladatok átruházása, a munkavégzés helyének megváltoztatása, a
bércsökkentés, a munkaidő megváltoztatása,
c) a képzés megtagadása,
d) a negatív teljesítményértékelés vagy munkareferencia,
e) a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyára vonatkozó törvény szerinti bármely hátrányos
jogkövetkezmény – így különösen fegyelmi intézkedés, megrovás, pénzügyi szankció –
alkalmazása,
f) a kényszerítés, a megfélemlítés, a zaklatás vagy a kiközösítés,
g) a hátrányos megkülönböztetés, hátrányos vagy tisztességtelen bánásmód,
h) a határozott idejű foglalkoztatásra irányuló jogviszony határozatlan idejűvé átalakításának
elmulasztása, ha a Foglalkoztatott jogszerű elvárása az volt, hogy foglalkoztatásra irányuló
jogviszonyát határozatlan idejűvé változtatják,
i) a határozott idejű munkaszerződés megújításának elmulasztása vagy annak idő előtti
megszüntetése,
j) a károkozás, amely magában foglalja a személy jóhírnevének megsértését vagy a pénzügyi
veszteséget, beleértve az üzleti lehetőség elvesztését és a bevételkiesést is,
k) az olyan intézkedés, amelynek eredményeképpen okkal következik, hogy az adott személy
a jövőben foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt a foglalkoztatásra irányuló jogviszonya
szerinti ágazatban nem létesíthet,
l) az egészségügyi alkalmassággal összefüggő vizsgálat előírása,
m) az áru- vagy szolgáltatási szerződés idő előtti megszüntetése vagy felmondása, és
n) az engedély visszavonása.
8
3. A 6.3. pont szerinti hátrányos intézkedéssel összefüggő hatósági vagy bírósági eljárás során
– ha a bejelentő a bejelentés megtételének jogszerűségét bizonyítja –
a) vélelmezni kell, hogy a hátrányos intézkedésre a bejelentés jogszerű megtétele miatt került
sor, és
b) a hátrányos intézkedést hozó személyt terheli annak bizonyítása, hogy a hátrányos
intézkedés megtételére alapos indokkal és nem a Bejelentés jogszerű megtétele miatt került
sor.
4. A bejelentés jogszerű megtétele esetén a bejelentő nem tekinthető a törvény által védett
titok nyilvánosságra hozatalával összefüggő korlátozást vagy más, az információfelfedésre
vonatkozó jogszabályi korlátozást megszegőnek, és az ilyen bejelentés tekintetében nem
terheli felelősség, ha a bejelentő alapos okkal feltételezte azt, hogy a bejelentés szükséges volt
a bejelentéssel érintett körülmények feltárásához.
5. A bejelentés jogszerű megtétele esetén a bejelentőt nem terheli felelősség a bejelentésben
szereplő információk megszerzése vagy az azokhoz való hozzáférés tekintetében, kivéve, ha a
bejelentő az információk megszerzésével vagy az azokhoz való hozzáféréssel bűncselekményt
követett el. A bejelentő a bejelentés jogszerű megtételéért nem vonható felelősségre, ha a
bejelentő alapos okkal feltételezte azt, hogy a bejelentés szükséges volt a bejelentéssel érintett
körülmények feltárásához. A bejelentő a 6. 4.-5. pontban foglaltakra valamennyi hatósági
vagy bírósági eljárás során – a bejelentés megtétele jogszerűségének bizonyítása mellett –
hivatkozhat.
6. A bejelentés megtétele jogszerű, ha
a) a bejelentő a bejelentését a Visszaélés-bejelentési rendszerben, a jelen Szabályzatban,
illetve a Panasztörvényben meghatározott szabályok szerint tette meg,
b) a bejelentő a bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó, bejelentett információt a
munkavégzéssel kapcsolatos tevékenységével összefüggésben szerezte, és
c) a bejelentő alapos okkal vélelmezte, hogy a bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó,
bejelentett információ a bejelentés időpontjában valós volt.
7. A bejelentőre vonatkozó védelemben részesül, aki
a) a jogszerű bejelentést tevő bejelentő részére segítséget nyújt a bejelentés megtétele során,
b) a jogszerű bejelentést tevő bejelentővel kapcsolatban álló olyan személy – így különösen a
bejelentő munkatársa vagy családtagja -, akit a 6.2. pont szerinti hátrányos intézkedés érhet.
9
8. Egyéb rendelkezések
1. A jelen Szabályzatban részletesen nem szabályozott kérdésekben a Panasztörvényben
foglaltak az irányadók.
2. Jelen Szabályzat rendelkezéseit a Panasztörvény hatálybalépését követően, 2024. január 1.
napjától kell alkalmazni.
Nagykanizsa, 2024. január 1.
……………………………………..
MAGNETIC Áruházak Kft.
Péntek Attila ügyvezető
10
1. számú melléklet
A BEJELENTŐ TÁJÉKOZTATÁSA A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉRŐL
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A BELSŐ VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI RENDSZER KERETEI KÖZÖTT
ELENGEDHETETLENÜL SZÜKSÉGES SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE
VONATKOZÁSÁBAN
1. Adatkezelő
Adatkezelő: MAGNETIC Áruházak Kft.
Székhely: 8800 Nagykanizsa, Magyar utca 166/a, 8900 Zalaegerszeg, Körmendi út 41.
Képviselő: Péntek Attila ügyvezető
E-mail: magnetic@z-net.hu
Honlap: www.magneticaruhazak.hu
(a továbbiakban: az „Adatkezelő”)
2. Belső visszaélés-bejelentési rendszer (továbbiakban: Visszaélés-bejelentési rendszer) keretei
között elengedhetetlenül szükséges személyes adatok:
A Visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre
vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni. A
bejelentő, azaz Ön a bejelentést írásban vagy szóban teheti meg. A belső visszaélésbejelentési
rendszerben adatkezelésre kerül a bejelentő személyes adatai, valamint annak a
személyes adatai,akinek a magatartása vagy mulasztása okot adott a bejelentésre, továbbá
akinek érdemi információja van a bejelentéssel kapcsolatosan. A bejelentési rendszerből
minden más – az előzőekben meghatározottakhoz nem tartozó – személyes adat
haladéktalanul törlésre kerül.
Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése. [GDPR 6. cikk (1) bek. c.) pont] A
bejelentést a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével
összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény értelmében kötelesek vagyunk
kivizsgálni és kezelni.
Az adatkezelés célja: kizárólag a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező
magatartás kivizsgálása vagy megszüntetése.
Az adatkezelés időtartama: a fentiekben meghatározott cél megvalósításáig őrizzük meg az
adatokat.
Címzetti kör: a bejelentő személyes adatai csak a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás
lefolytatására hatáskörrel rendelkező állami szerv és hatóság részére adhatók át, ha ezen
állami szerv és hatóság annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai
továbbításához a bejelentő hozzájárult. A bejelentő személyes adatai hozzájárulása nélkül
nem hozhatóak nyilvánosságra. Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen,
valótlan adatot vagy információt közölt, a személyes adatait az erre vonatkozó eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére át kell
adni.
Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítás: kizárólag jogi
kötelezettségvállalás esetén és a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások
figyelembevételével kerülhet sor.
3. Bejelentő jogai
Az adatkezelés kapcsán Önt az alábbi 3.1.-3.4. pontokban részletezett jogok illetik meg.
Amennyiben élni szeretne valamelyikkel, kérjük, hogy kérését írja meg nekünk az alábbi
elérhetőségek egyikére:
Cím: 8800 Nagykanizsa, Magyar utca 166/a, 8900 Zalaegerszeg, Körmendi út 41.
E-mail cím: magnetic@z-net.hu,
Azonosítás
A kérése teljesítése előtt minden esetben azonosítanunk kell az Ön személyazonosságát. Ha
nem tudjuk Önt azonosítani, sajnos nem teljesíthetjük a kérését.
A kérés megválaszolása
Az azonosítást követően írásban, elektronikusan, vagy az – Ön kérésére – szóban nyújtunk
tájékoztatást a kéréssel kapcsolatban. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha Ön elektronikus
úton nyújtotta be a kérelmet, mi elektronikus úton fogunk válaszolni. Természetesen ebben az
esetben is van lehetősége más módot kérni.
Ügyintézési határidő
Legkésőbb a kérés beérkezésétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatjuk Önt a kérése
nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és
a kérelmek számát, ez a határidő további 2 (két) hónappal meghosszabbítható, amiről még az
1 (egy) hónapos ügyintézési határidőn belül tájékoztatjuk Önt.
Kötelesek vagyunk Önt az intézkedés elmaradásáról is tájékoztatni az egy hónapos
ügyintézési határidőn belül. Ez ellen panaszt nyújthat be a NAIH-nál (4.1. pont), és élhet
bírósági jogorvoslati jogával (4.2. pont).
Az ügyintézés díja
A kért tájékoztatás és intézkedés díjmentes. Kivételt képez az az eset, ha a kérés egyértelműen
megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó. Ebben az esetben díjat
számolhatunk fel, vagy megtagadhatjuk a kérés teljesítését.
3.1. Tájékoztatást (hozzáférést) kérhet
Ön tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban
van-e, és ha igen:
12
 Mi a célja
 Pontosan milyen adatok kezeléséről van szó
 Kinek továbbítjuk ezeket az adatokat
 Meddig tároljuk ezeket az adatokat
 Önnek milyen jogai és jogorvoslati eszközei vannak ezzel kapcsolatban
 Kitől kaptuk az Ön adatait
 Hozunk-e automatizált döntést Önre vonatkozóan az Ön személyes adatai
felhasználásával. Ilyen esetekben arról is kérhet tájékoztatást, hogy milyen logikát (módszert)
alkalmazunk, és arról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, milyen várható
következményekkel jár.
 Ha azt tapasztalta, hogy adatait nemzetközi szervezet, vagy harmadik ország (nem
uniós tagállam) felé továbbítottuk, úgy kérheti annak bemutatást, hogy mi garantálja
személyes adatai megfelelő kezelését.
 Kérhet másolatot a kezelt személyes adatairól (A további másolatokért az
adminisztratív költségeken alapuló díjat számíthatunk fel.)
3.2. Helyesbítést kérhet
Ön kérheti, hogy javítsuk, illetve egészítsük ki az Ön pontatlanul, vagy hiányosan rögzített
személyes adatát.
3.3. Kérhet személyes adatai törlését („elfeledtetését”)
Ön kérheti, hogy töröljük az Ön személyes adatait amennyiben:
 a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezeltük,
 a pusztán az Ön hozzájárulása alapján végzett adatkezelések esetén,
 ha tiltakozása eredményes,
 ha megállapításra kerül, hogy a személyes adatokat jogellenesen kezeljük,
 Uniós vagy hazai jogszabály előírja.
A személyes adatokat nem törölhetjük, amennyiben azokra szükség van:
 a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása
céljából,
 a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy
tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből,
 a népegészségügy területét érintő közérdek alapján,
 közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy
statisztikai célból, amennyiben a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan
veszélyeztetné ezt az adatkezelést, vagy
 jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
3.4. Kérheti, hogy korlátozzuk az adatkezelést
Ön kérheti, hogy korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
 Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát,
 az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását,
13
 már nincs szükségünk a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de Ön igényli
azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
 Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget
élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.
Korlátozás esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával,
vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más
természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely
tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A korlátozás esetleges feloldásáról előzetesen
tájékoztatjuk Önt.
4. Jogorvoslati lehetőségek
4.1. Panaszt tehet a NAIH-nál
Amennyiben Ön szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellentétes az
Adatvédelmi Rendelet előírásaival, úgy Ön jogosult panaszt tenni Nemzeti Adatvédelmi és
Információbiztonsági Hatóságnál (NAIH).
NAIH
 Elnök: dr. Péterfalvi Attila
 Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
 Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
 Telefon: +36 (1) 391-1400
 Fax: +36 (1) 391-1410
 Web: www.naih.hu
 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
4.2. Bírósághoz fordulhat
Amennyiben Ön szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellentétes az
Adatvédelmi Rendelet előírásaival és ezzel megsértették az Ön Adatvédelmi Rendeletben
foglalt jogait, úgy Ön jogosult bírósághoz fordulni.
A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az
érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben
fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett
pernyertessége érdekében beavatkozhat.
A bírósági eljárásra az Adatvédelmi Rendeletben foglaltakon túl a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény Második Könyv, harmadik rész, XII. Címében (2:51. § – 2:54. §)
foglaltak, valamint az egyéb a bírósági eljárásra vonatkozó jogszabályi előírások irányadók.
4.3. Kártérítés és sérelemdíj
Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével kárt okoz, vagy az érintett
személyiségi jogát megsérti, az Adatkezelőtől sérelemdíj követelhető. Az adatkezelő mentesül
az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha
14
bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén
kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
5. Adatbiztonság
Mindent megteszünk annak érdekében, figyelembe véve a tudomány és technológia
mindenkori állását, a megvalósítás költségeit, továbbá az adatkezelés jellegét, valamint a
természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett kockázat a megfelelő technikai és
szervezési intézkedéseket hajtsuk végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének
megfelelő szintű adatbiztonságot garantáljuk.
A személyes adatokat mindig bizalmasan, korlátozott hozzáféréssel, titkosítással és az
ellenálló képesség lehetséges maximalizálásával, probléma esetén visszaállíthatóság
biztosításával kezeljük. Rendszerünket rendszeresen teszteljük a biztonság garantálása
érdekében. A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor figyelembe vesszük az
adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből,
megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való
jogosulatlan hozzáférésből erednek.
Megteszünk mindent annak biztosítása érdekében, hogy az irányításunk alatt eljáró, a
személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személyek kizárólag a mi utasításunknak
megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy
tagállami jog kötelezi őket.
Fizikai biztonsági intézkedésként beléptető- és kamerarendszert alkalmazunk, logikai
biztonsági intézkedéseket a következők szerint alkalmazunk: tűzfal, vírusvédelmi és
biztonsági szoftverek alkalmazása szoftverek frissítése, mentések készítése, hozzáférések
szabályozása, eszközök automatikusan zárolása hordozható eszközök titkosítása, biztonságos
távoli hozzáférés biztosítása. A weboldal esetén: szerver oldalon az alap védelmi beállításokat
használjuk.
6. Egyéb
Az Adatkezelő bármikor jogosult jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat módosítani.
Az esetleges módosítás a honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba, a változásról
a honlapon felugró ablakban hívjuk fel a figyelmet.
15
2. számú melléklet
A BEJELENTŐ TÁJÉKOZTATÁSA AZ ELJÁRÁSI SZABÁLYOKRÓL
INFORMÁCIÓ A BELSŐ VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI RENDSZER MŰKÖDÉSÉRE, A
BEJELENTÉSSEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRA, VALAMINT A PANASZTÖRVÉNY
SZERINTI VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI RENDSZEREKRE ÉS ELJÁRÁSOKRA
VONATKOZÓAN
Tisztelt Bejelentő!
A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével
összefüggő 2023. évi XXV. törvény (továbbiakban: Panasztörvény) és a Magnetic Áruházak
Kft. Visszaélés-bejelentési szabályzata (továbbiakban: Szabályzat) alapján a következő
tájékoztatást adom Önnek.
1. Tájékoztatás a Panasztörvény szerinti belső visszaélés-bejelentési rendszerekre és eljárásokra
vonatkozóan.
A Panasztörvény szerint Ön a bejelentését több csatornán is megteheti. Az első lehetőség, ha
panaszát, közérdekű bejelentését az állami szerveknél, helyi önkormányzatoknál teszi meg.
Közérdekű bejelentését a közérdekű bejelentések védett elektronikus rendszerében
(https://www.ajbh.hu/kozerdeku-bejelentes-benyujtasa) saját nevében, vagy akár azonosítás
nélkül is megteheti. A közérdekű bejelentések megtételére és nyilvántartására szolgáló
elektronikus rendszer üzemeltetéséről az alapvető jogok biztosa gondoskodik.
Ugyancsak az „első körös” lehetőségek közé tartozik, ha a bejelentést a foglalkoztatójánál
teszi meg. A Panasztörvény szerint a bejelentésre a foglalkoztatóval jogviszonyban álló
személyek széles köre jogosult. A foglalkoztatónál történő bejelentés eljárási szabályairól
jelen Tájékoztató 2. pontjából informálódhat.
A Panasztörvény 32. § (1) bekezdése meghatározza azokat az állami szerveket, amelyek
elkülönített visszaélés-bejelentési rendszert hoznak létre. Ezekbe az elkülönített visszaélésbejelentési
rendszerekbe is bárki tehet bejelentést.
A Panasztörvény kiemelt figyelmet fordít a visszaélés-bejelentők védelmére. Minden, a
bejelentő számára hátrányos intézkedés, amelyre a bejelentés jogszerű megtétele miatt kerül
sor és amelyet a foglalkoztatóval meghatározott jogviszonnyal vagy kapcsolattal
összefüggésben valósítanak meg, jogellenesnek minősül akkor is, ha egyébként jogszerű
lenne.
A bejelentés megtétele jogszerű, ha a bejelentő a bejelentését a Visszaélés-bejelentési
rendszerek valamelyikén, a Panasztörvényben meghatározott szabályok szerint tette meg, a
bejelentő a bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó, bejelentett információt a
munkavégzéssel kapcsolatos tevékenységével összefüggésben szerezte, és a bejelentő alapos
okkal vélelmezte, hogy a bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó, bejelentett
információ a bejelentés időpontjában valós volt.
16
2. Szóbeli bejelentő tájékoztatása az eljárási szabályokról
A MAGNETIC Áruházak Kft. saját belső visszaélés-bejelentési rendszerét a Társaság saját
megbízottja közreműködésével működteti (Skaneczné Kovács Edina Viktória).
A Társaság megbízottja a bejelentésben foglaltakat a lehető legrövidebb időn belül, de
legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül kivizsgálja. Ezt
a határidőt különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet
meghosszabbítani. A bejelentőt ebben az esetben a kivizsgálás várható időpontjáról és a
kivizsgálás meghosszabbításának okairól tájékoztatni kell. A bejelentés kivizsgálásának és a
bejelentő tájékoztatásának határideje a meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a
három hónapot.
A bejelentés kivizsgálása során a Társaság megbízottja kapcsolatot tart a bejelentővel, ennek
keretében a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására,
valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel a bejelentőt.
A bejelentést a Panasztörvényben és a Szabályzatban meghatározott okok alapján a Társaság
megbízottjának nem kell kivizsgálnia. Ilyen ok, ha a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő
tette meg, ha olyan személy tette meg, aki a MAGNETIC Áruházak Kft-vel kapcsolatosan
nem jogosult bejelentés megtételére, ugyanaz a személy, ugyanazt, a korábban már megtett
bejelentést teszi meg, ismételten vagy ha a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a
bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy jogainak a bejelentés
kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.
A bejelentés kivizsgálása során értékelni kell a bejelentésben foglalt körülmények
helytállóságát, és meg kell hozni azokat az intézkedéseket, amelyek alkalmasak a
jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekmények vagy mulasztások, illetve egyéb
visszaélések orvoslására.
Ha a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor intézkedni kell a
büntető feljelentés megtételéről.
A Társaság megbízottja a bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a
mellőzés indokáról, a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy
tervezett intézkedésekről a bejelentőt írásban tájékoztatja. Az írásbeli tájékoztatás akkor
mellőzhető, ha a megbízott a bejelentőt szóban tájékoztatta, aki a tájékoztatást – utólag is
igazolható módon – kifejezetten tudomásul vette.